รายละเอียดประกัน
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย

ราคาเดิม 15,500
14,779 บาท

คุ้มภัย รถกระบะ รถไม่เกิน 10 ปี

ทุนประกัน
400,000
รภสูญหายไฟไหม้
ตามทุนประกัน
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
1,000,000
ชีวิตบุคคลภายนอก
500,000
ซ่อม
อู่

เลขที่ ว00004/2556

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ทุนประกัน

400,000

รภสูญหายไฟไหม้

ตามทุนประกัน

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

1,000,000

ชีวิตบุคคลภายนอก

500,000

รายละเอียดความคุ้มครอง

  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  

บาท

  1.ความเสียหายต่อชีวิตต่อคน

500,000

    ความเสียหายต่อชีวิตต่อครั้ง

10,000,000

  2.ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก     

1,000,000

  รถยนต์เสียหาย   สูญหาย  ไฟไหม้

  1.ความเสียหายต่อรถยนต์     

ตามทุนประกัน

  1.1ค่าเสียหายส่วนแรก     

ไม่มี

   2.รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ตามทุนประกัน

  ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย     

  1.อุบัติเหตุส่วนบุคคล

100,000

  2.ค่ารักษาพยาบาล

100,000

  3.ค่าประกันตัวผู้ขับขี่

200,000


อ้างอิง

SKU  6203000790