รายละเอียดประกัน
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

เมืองไทยประกันภัย

ราคาเดิม 8,400
7,620 บาท

เมืองไทย 2 พลัส เก๋ง กระบะ

ทุนประกัน
100,000
สูญหาย,ไฟไหม้,น้ำท่วม
100,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
1,000,000
ชีวิตบุคคลภายนอก
1,000,000
ซ่อม
อู่

เลขที่ ว00004/2556

ประกันรถยนต์ ชั้น 2+

ทุนประกัน

100,000

สูญหาย,ไฟไหม้,น้ำท่วม

100,000

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

1,000,000

ชีวิตบุคคลภายนอก

1,000,000

รายละเอียดความคุ้มครอง

  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  

บาท

  1.ความเสียหายต่อชีวิตต่อคน

1,000,000

    ความเสียหายต่อชีวิตต่อครั้ง

10,000,000

  2.ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก     

1,000,000

  รถยนต์เสียหาย   สูญหาย  ไฟไหม้

  1.ความเสียหายต่อรถยนต์     

ตามทุนประกัน

  1.1ค่าเสียหายส่วนแรก     

ไม่มี

   2.รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ตามทุนประกัน

  ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย     

  1.อุบัติเหตุส่วนบุคคล

100,000

  2.ค่ารักษาพยาบาล

100,000

  3.ค่าประกันตัวผู้ขับขี่

200,000