รายละเอียดประกัน
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

วิริยะประกันภัย

0 บาท

วิริยะ รถเก๋ง ไม่เกิน 2,000 ซีซี

ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน
300,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
1,000,000
ค่ารักษาพยาบาล
50,000
อุบัติส่วนบุคคลต่อคน
50,000
ซ่อม
ห้าง

เลขที่ ว00004/2556

ประกันรถยนต์ ชั้น 3

ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน

300,000

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

1,000,000

ค่ารักษาพยาบาล

50,000

อุบัติส่วนบุคคลต่อคน

50,000

การประกันตัวผู้ขับขี่

200,000

รายละเอียดความคุ้มครอง

  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  

บาท

  1.ความเสียหายต่อชีวิตต่อคน

300,000

    ความเสียหายต่อชีวิตต่อครั้ง

10,000,000

  2.ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก     

1,000,000

  รถยนต์เสียหาย   สูญหาย  ไฟไหม้

  1.ความเสียหายต่อรถยนต์     

ไม่คุ้มครอง

  1.1ค่าเสียหายส่วนแรก     

ไม่มี

   2.รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ไม่คุ้มครอง

  ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย     

  1.อุบัติเหตุส่วนบุคคล

50,000

  2.ค่ารักษาพยาบาล

50,000

  3.ค่าประกันตัวผู้ขับขี่

200,000