รายละเอียดประกัน
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

เทเวศประกันภัย

ราคาเดิม 2,000
1,820 บาท

เทเวศ รถเก๋ง

ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน
300,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
600,000
ค่ารักษาพยาบาท
50,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อคน
50,000
ซ่อม
อู่

เลขที่ ว00004/2556

ประกันรถยนต์ชั้น 3

ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน

300,000

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

600,000

ค่ารักษาพยาบาท

50,000

อุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อคน

50,000

การประกันตัวผู้ขับขี่

200,000

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง                                         

1.  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  ( Third Party Cover )                                        

     1.1  ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.                 300,000                      บาท / คน ( Baht / Each Person )

             ความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก                                                             10,000,000                      บาท / ครั้ง( Baht / Each Accident )

     1.2  ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก     (Limit Liability for Property)                     600,000                      บาท / ครั้ง( Baht / Each Accident )

                                                                                           

2.  ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย     ( Additional Coverage Per Endorsement )                                            

     2.1.  อุบัติเหตุส่วนบุคคล  (ต่อคน)                                                                        50,000             บาท / คน ( Baht / Each Person )

     2.2.  ค่ารักษาพยาบาล    (ต่อครั้ง)                                                                        50,000             บาท / คน ( Baht / Each Person )

     2.3.  การประกันตัวผู้ขับขี่   (ต่อครั้ง)                                                                   300,000             บาท / ครั้ง( Baht / Each Accident )