รายละเอียดประกัน
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

Chubb

ราคาเดิม 5,300
5,210 บาท

CHUBB Eco Package ป้าย กทม.

ทุนประกัน
100,000
รถสูญหายไฟไหม้
100,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
1,000,000
ชีวิตบุคคลภายนอก
500,000
ซ่อม
อู่

เลขที่ ว00004/2556

CHUBB Eco Package ป้าย กทม.

ทุนประกัน

100,000

รถสูญหายไฟไหม้

100,000

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

1,000,000

ชีวิตบุคคลภายนอก

500,000

รายละเอียดความคุ้มครอง

ตารางและเงื่อนไขความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

ซ่อมอู่

1.ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกัน

   - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

ตามทุนประกันภัย

   - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย

2.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

 

   - ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต

              500,000

     ร่างกาย หรืออนามัย

            10,000,000

   - ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

              1,000,000

3.ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 

   - ร.ย.01  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

                 100,000

   - ร.ย.02  การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล

                100,000

   - ร.ย.03  การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่

                 300,000

จำนวนที่นั่ง

7หมายเหตุ  อัตราเบี้ยประกันนี้ใช้ได้ถึง  31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

อ้างอิง

SKU  6309001452