รายละเอียดประกัน
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ทิพยประกันภัย

ราคาเดิม 14,500
13,825 บาท

ทิพย ISUZU MU-X , MU-7

ทุนประกัน
490,000
รถสูญหายไฟไหม้
ตามทุนประกัน
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
5,000,000
ชีวิตบุคคลภายนอก
1,000,000
ซ่อม
อู่

เลขที่ ว00004/2556

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ทุนประกัน

490,000

รถสูญหายไฟไหม้

ตามทุนประกัน

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

5,000,000

ชีวิตบุคคลภายนอก

1,000,000

รายละเอียดความคุ้มครอง

  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  

บาท

  1.ความเสียหายต่อชีวิตต่อคน

1,000,000

    ความเสียหายต่อชีวิตต่อครั้ง

10,000,000

  2.ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก     

5,000,000

  รถยนต์เสียหาย   สูญหาย  ไฟไหม้

  1.ความเสียหายต่อรถยนต์     

ตามทุนประกัน

  1.1ค่าเสียหายส่วนแรก     

ไม่มี

   2.รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ตามทุนประกัน

  ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย     

  1.อุบัติเหตุส่วนบุคคล

100,000

  2.ค่ารักษาพยาบาล

100,000

  3.ค่าประกันตัวผู้ขับขี่

300,000