รายละเอียดประกัน
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

เมืองไทยประกันภัย

ราคาเดิม 1,900
1,850 บาท

เมืองไทย 3 รถเก๋ง

ชีวิตบุคคลภายนอก
500,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
800,000
ค่ารักษาพยาบาล
50,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อคน
100,000
ซ่อม
อู่

เลขที่ ว00004/2556

ประกันรถยนต์ชั้น 3

ชีวิตบุคคลภายนอก

500,000

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

800,000

ค่ารักษาพยาบาล

50,000

อุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อคน

100,000

รายละเอียดความคุ้มครอง

  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  

บาท

  1.ความเสียหายต่อชีวิตต่อคน

500,000

    ความเสียหายต่อชีวิตต่อครั้ง

10,000,000

  2.ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก     

800,000

  รถยนต์เสียหาย   สูญหาย  ไฟไหม้

  1.ความเสียหายต่อรถยนต์     

ไม่คุ้มครอง

  1.1ค่าเสียหายส่วนแรก     

ไม่มี

   2.รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ไม่คุ้มครอง

  ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย     

  1.อุบัติเหตุส่วนบุคคล

50,000

  2.ค่ารักษาพยาบาล

50,000

  3.ค่าประกันตัวผู้ขับขี่

100,000