ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) กับ บีชัวร์ออนไลน์

พ.ร.บ. แบบออนไลน์ ง่าย และสะดวก รอรับกรมธรรม์ได้ที่บ้าน

cURL Error #:SSL certificate problem: certificate has expired

Notice: Undefined variable: data in /home/bsureonline/public_html/wp-content/plugins/php-code-for-posts/Classes/Shortcode.php(95) : eval()'d code on line 50

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bsureonline/public_html/wp-content/plugins/php-code-for-posts/Classes/Shortcode.php(95) : eval()'d code on line 50


Notice: Undefined variable: data in /home/bsureonline/public_html/wp-content/plugins/php-code-for-posts/Classes/Shortcode.php(95) : eval()'d code on line 114


Notice: Undefined variable: data in /home/bsureonline/public_html/wp-content/plugins/php-code-for-posts/Classes/Shortcode.php(95) : eval()'d code on line 117
0
บาท


Notice: Undefined variable: data in /home/bsureonline/public_html/wp-content/plugins/php-code-for-posts/Classes/Shortcode.php(95) : eval()'d code on line 154


Notice: Undefined variable: data in /home/bsureonline/public_html/wp-content/plugins/php-code-for-posts/Classes/Shortcode.php(95) : eval()'d code on line 157
0
บาท


Notice: Undefined variable: data in /home/bsureonline/public_html/wp-content/plugins/php-code-for-posts/Classes/Shortcode.php(95) : eval()'d code on line 194


Notice: Undefined variable: data in /home/bsureonline/public_html/wp-content/plugins/php-code-for-posts/Classes/Shortcode.php(95) : eval()'d code on line 197
0
บาท

 

( ค่าบริการ 50 บาท )

ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. แก่ผู้ประสบภัยจากรถ

ค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ และเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชิวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรมของผูประสบภัย ภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับคำร้องขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” โดยมีจำนวนเงิน ดังนี้

1.กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน

2.กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย (ทุพพลภาพ) อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน

(ก) ตาบอด

(ข) หูหนวก

(ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด

(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์

(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว

(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด

(ช) จิตพิการอย่างติดตัว

(ช) ทุพพลภาพอย่างถาวร

3.กรณีบาดเจ็บจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตาม ข้อ 1. และต่อมาทุพพลภาคตาม ข้อ 2. รวมกันแล้วจะไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน

4.กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน

5.กรณีเสียชีวิต ภายหลังการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ตามข้อ 1. รวมกันไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน

….สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)….

อะไรทำให้คุณเลือก ISB Insurance ประกันภัยรถยนต์

cURL Error #:SSL certificate problem: certificate has expired
Notice: Undefined variable: reviewlist2 in /home/bsureonline/public_html/wp-content/plugins/php-code-for-posts/Classes/Shortcode.php(95) : eval()'d code on line 44

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bsureonline/public_html/wp-content/plugins/php-code-for-posts/Classes/Shortcode.php(95) : eval()'d code on line 44