ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) กับ บีชัวร์ออนไลน์

พ.ร.บ. แบบออนไลน์ ง่าย และสะดวก รอรับกรมธรรม์ได้ที่บ้าน

รถเก๋ง

645.21 บาท

กระบะ 4 ประตู

645.21 บาท

กระบะ 2 ประตู

967.28 บาท

รถตู้

1182.35 บาท

รถตู้เชิงพาณิชย์

2493 บาท


จักรยานยนต์ 75 ซีซี ถึง 125 ซีซี

323.14 บาท

จักรยานยนต์125 ซีซี ถึง150 ซีซี

430.14 บาท

จักรยานยนต์ เกิน 150 ซีซี

645.21 บาท

 

( ค่าบริการ 50 บาท )

ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. แก่ผู้ประสบภัยจากรถ

ค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ และเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชิวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรมของผูประสบภัย ภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับคำร้องขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” โดยมีจำนวนเงิน ดังนี้

1.กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน

2.กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย (ทุพพลภาพ) อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน

(ก) ตาบอด

(ข) หูหนวก

(ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด

(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์

(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว

(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด

(ช) จิตพิการอย่างติดตัว

(ช) ทุพพลภาพอย่างถาวร

3.กรณีบาดเจ็บจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตาม ข้อ 1. และต่อมาทุพพลภาคตาม ข้อ 2. รวมกันแล้วจะไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน

4.กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน

5.กรณีเสียชีวิต ภายหลังการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ตามข้อ 1. รวมกันไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน

….สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)….