ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คุ้มครองสำหรับรถยนต์อายุไม่เกิน 10 ปี

ให้ความคุ้มครองความเสียหายทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับรถคันที่เอาประกัน และสามารถเคลมได้ทั้งแบบมีคู่กรณี และไม่มีคู่กรณี  ไม่ว่าผู้เอาประกันจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก ประกันก็ให้ความคุ้มครอง ดังนี้

1.คุ้มครองต่อบุคคลภายนอก

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1.1   รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก บริษัทจะรับผิดชอบโดยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

1.2  รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก กรณีอุบัติเหตุที่เกิดส่งผลให้ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย บริษัทจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

2.คุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ

2.1 รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายและอนามัยของผู้เอาประกัน (ผู้ขับขี่) และผู้โดยสารภายในรถ โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในกรณีร่างกายได้รับบาดเจ็บ และค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ตามจำนวนเงินที่ระบุไวในกรมธรรม์

2.2 รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของผู้เอาประกัน กรณีที่รถของผู้เอาประกันได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ

2.3 รับผิดชอบกรณีรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เมื่อรถยนต์สูญหาย โดยรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการสูญหายทั้งคันหรือสูญหายบางส่วน รวมถึงการรับผิดชอบกรณีที่รถยนต์เกิดไฟไหม้ด้วย

ค่าความเสียหายส่วนแรก ในกรณีเป็นฝ่ายผิด

เลือกรับค่าเสียหายส่วนแรกเพื่อประหยัดค่าเบี้ย โดยลูกค้าจะต้องจ่ายกรณีที่เป็นฝ่ายผิดเท่านั้น มีให้เลือกตั้งแต่ 2,000 บาท, 3,000 บาท, 5,000 บาท และ 7,000 บาท หรือไม่เลือกรับเลยก็ได้

*สำหรับการซื้อผ่านเว็บไซต์ ระบบจะตั้งต้นไว้ที่ 5,000 บาท แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็น 0 บาท หรือ 3,000 บาทในขั้นตอนการปรับแต่งความคุ้มครอง หรือ หากต้องการจำนวนอื่นๆ
รบกวนโทร 02-627-7777 ค่ะ

อะไรทำให้คุณเลือก ISB Insurance ประกันภัยรถยนต์

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเราที่ 02-757-1717