ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

“เราต้องการสร้างวิธีการที่ง่ายอละสะดวกสบายสำหรับลูกค้าในการหาประกันที่เหมาะสมหรือผลิตภัณฑ์ของธนาคาร อย่างเช่น บัตรเครดิต ในราคาที่น่าพอใจคุ้มค่ามากที่่สุด”

บริษัท ไอเอสบี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ BSURE ONLINE SERVICE

ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่าง บริษัท ไอเอสบี อินชัวร์รันโบรกเกอร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) กับผู้ที่บริษัทได้อนุมัติให้ใช้บริการ BSURE Online Service (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ BSURE ONLINE SERVICE โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับให้บริษัทตรวจสอบ และยืนยันความมีตัวตนของผู้สมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ถือเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ หากผู้ใช้บริการไม่มีความระมัดระวัง หรือประมาทเลินเล่อ จนเป็นสาเหตุให้มีผู้ทุจริตลักลอบนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการสมัครเข้าใช้บริการ BSURE ONLINE SERVICE กับบริษัท และก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ใช้บริการแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ จากความเสียหายที่เกิดขึ้น


2.ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้กำหนดรหัสประจำตัว (USER ID) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง เพื่อใช้ในการกระทำการใดๆ ผ่าน BSURE ONLINE SERVICE


3.ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ด้วยตนเองตลอดระยะเวลาการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัททราบและตกลงให้รหัสผ่านที่เปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละขณะนั้นเป็นรหัสผ่านการใช้บริการ ที่มีผลผูกพันผู้ใช้บริการทุกประการและทราบดีว่า รหัสผ่านนี้เป็นข้อมูลลับเฉพาะซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาไว้ และมิให้บุคคลอื่นใดล่วงรู้โดยเด็ดขาดและบริษัทก็มิอาจล่วงรู้รหัสผ่านดังกล่าวได้เช่นกัน ดังนั้นบริษัทจึงมิต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ โดยผู้ใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการแต่ประการใด


4.ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการติดต่อสื่อสาร ของบริษัท ของผู้ใช้บริการ หรือของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) และ ระบบไฟฟ้า ระบบการติดต่อสื่อสาร หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขัดข้อง หรือปิดระบบชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษา เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าว มาเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ประการใด


5.ในการให้บริการ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดหรือบกพร่อง หรือความเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นทั้งสิ้น และผู้ใช้บริการจะไม่นำไปเป็นข้ออ้างยืนยัน และ/หรือใช้เป็นหลักฐานโต้แย้งหรือฟ้องร้องต่อสู้กับบริษัทแต่ประการใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท


6.ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้บริการก่อน


7.เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่บริษัทส่งไปยังผู้ใช้บริการตามที่อยู่หรือที่ทำงานหรือสถานศึกษาหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (EMAIL) ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการนี้หรือที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งเปลี่ยนในภายหลัง ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือที่แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการนั้นๆไว้แล้ว


8.ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทติดต่อสอบถามหรือเปิดเผยรายละเอียดหรือข้อมูลบางประการหรือทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่บริษัทรับทราบมาเนื่องจากการใช้บริการใดๆ ของผู้ใช้บริการกับบริษัท กับบุคคล และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทไม่ต้องขออนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใด ทั้งนี้ให้ถือว่าความยินยอมนี้มีผลใช้บังคับตลอดไป แม้ว่าผู้ใช้บริการจะมิได้ใช้บริการตามคำขอใช้บริการนี้ หรือมิได้ใช้บริการใดๆกับบริษัทแล้วก็ตาม


9.ผู้ใช้บริการยินดีให้บริษัท ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อการพิจารณาภายในขอบวัตถุประสงค์ของการดำเนินการเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการและ ข้อเสนอพิเศษอื่นๆของบริษัทให้แก่ผู้ใช้บริการ และ/หรือ เพื่อการให้บริการอื่นใดเกี่ยวกับการประกันภัยของบริษัท


วิธีจ่ายเงิน

เวลาทำการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 19:00 น.

895/2 หมู่ 5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

เบอร์ติดต่อ : 02-757-222 , 02-757-1717

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : (+1) 96 716 6879

อีเมล : contact@site.com

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 19:00 น.

วิธีรับกรมธรรม์

เวลาทำการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 19:00 น.

895/2 หมู่ 5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

เบอร์ติดต่อ : 02-757-222 , 02-757-1717

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : (+1) 96 716 6879

อีเมล : contact@site.com

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 19:00 น.

ซื้อประกันออนไลน์ มั่นใจ ในบริการของบีชัวร์ ออนไลน์